Privacyverklaring Working Matters

Bedankt voor uw bezoek aan mijn website Working Matters.

Is uw interesse gewekt dan kunt u ons bereiken via het contactformulier, mailen of telefonisch
contact leggen. Of u vult de Quick Scan in om informatie te verkrijgen over uw loopbaanvragen.
Hierbij laat u online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Onder verwerking van
persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen,
opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Wat ermee gebeurt, met
welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard! Bij het aanvragen van een intake- of oriënterend loopbaangesprek of via de ‘neem contact
op’ button op de website en het contactformulier, wordt uw e-mailadres of telefoonnummer
gebruikt om contact op te nemen. De persoonlijke toelichting in het bericht op het contactformulier
verlaat onze mailbox niet. Over dat alles volgt hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u de website bezoekt, een contactformulier invult en/of gebruik maakt van de diensten van
Working Matters, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de
gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website.

Waarom worden persoonsgegevens opgevraagd?

Om contact op te nemen en om de dienstverlening op het gebied van coaching en begeleiding te
kunnen uitvoeren. Working Matters verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst tussen Working Matters en haar opdrachtgevers. Uw naam en
contactgegevens worden logischerwijs gebruikt om contact te onderhouden en u te informeren over
relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de
sessies om en alle informatie die per mail wordt gedeeld. Deze informatie wordt zorgvuldig
opgeslagen. Uw gegevens worden tevens verwerkt om te informeren over onze bedrijfsactiviteiten
en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Daarnaast kunnen wij uw
persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
Verwerking van uw persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende doeleinden, zodat de
dienstverlening uitgevoerd kan worden:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte,
arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of vrijwillige mobiliteit
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de
dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide
bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde
verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, in het kader van haar dienstverlening kan Working Matters persoonsgegevens uitwisselen. Dit
gebeurt uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een
gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening: financiële dienstverleners zoals bank en
belastingadviseur (verwerking van betalingen, inzage in facturen met adresgegevens), hoster website
(opslag gegevens contactformulieren) en Google Analytics (analyse bezoekgegevens website).
Working Matters kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van
derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde
ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden
mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Working Matters rapporteert schriftelijk per email aan haar opdrachtgevers¹.
Bij aanvang van het traject wordt de cliënt door Working Matters geïnformeerd welke afspraken zijn
gemaakt betreffende rapportages: aan wie, welke gegevens, met welk doel en in welke periodes.
Working Matters rapporteert niet over de inhoud van gesprekken en over vertrouwelijk aan te
merken informatie. Elke uitgebreide schriftelijke rapportage over een cliënt aan een opdrachtgever
wordt voorafgaand aan verzending aan de opdrachtgever eerst schriftelijk voorgelegd aan de cliënt.
Een uitzondering hierop vormt beknopte informatie over de voortgang van het traject. Cliënt wordt
hier over (mondeling) geïnformeerd.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Working Matters aan
een wettelijke verplichting moet voldoen. Working Matters zal uw gegevens niet verstrekken voor
commerciële of goede doelen.

Wat gebeurt er tijdens het surfen?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en
het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies – laat ze voor je werken

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparaat
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan),
alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een
cookie. Sommige websites kunnen minder goed functioneren als u alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren
van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer
informatie.
Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte
van het IP-adres is geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Hier heeft Working Matters geen invloed op.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Gegevens worden veilig opgeslagen,
computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en
het woord ‘veilig’ voor de url. Wanneer zich ondanks deze maatregelen toch problemen zouden
voordoen geldt er een samenwerking met een deskundig automatiseringsbedrijf.
Het automatiseringsbedrijf zal op gezette tijden de technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de verwerking testen, beoordelen en evalueren. Wanneer er sprake is van een
datalek zal dat in overleg met dit automatiseringsbedrijf worden gemeld bij de daartoe aangewezen instantie.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop
van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer
bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een
uitzondering: net zoals elke ondernemer geldt de wettelijke verplichting onze
administratie/gegevens boekhoudsysteem, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te
bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u gegevens inkijken of laten verwijderen?

Wij bieden alle cliënten en bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Vragen over deze verklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
sturen naar:
Working Matters, Postbus 190, 2210 AD Noordwijkerhout
06-57843399
info@workingmatters.nl
KvK: 51552183
www.workingmatters.nl
Vriendelijk bedankt voor het lezen!
Brigitte Heemskerk

¹ onder opdrachtgevers wordt verstaan: elke individuele cliënt of een organisatie, die de opdracht
voor dienstverlening verstrekt en welke wordt aanvaard door Working Matters.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-09-2018.

Working Matters kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de
hoogte blijft van wijzigingen.

Cookieverklaring:

Welke cookies gebruikt de website van Working Matters en waarom?

Working Matters vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van de cookies die op deze website worden
geplaatst en voor welke doeleinden zij ingezet worden. Zij tracht zowel uw privacy als de
gebruiksvriendelijkheid van de website maximaal te waarborgen. De website maakt gebruikt van functionele cookies, analytische cookies en social media plug-in cookies.

Functionele cookies
Op onze website worden functionele cookies geplaatst die zorgen voor een goede werking van deze website
en uw gebruik van onze website optimaliseren.
De gegevens die wij via functionele cookies verzamelen worden niet aan derden verstrekt.

Analytische cookies
Dit zijn cookies die ons helpen om onze website te verbeteren. Working Matters maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst gebruiken wij om bij te houden en inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Zo wordt voor ons bijvoorbeeld duidelijk hoeveel tijd bezoekers op onze website doorbrengen.

Deze informatie is belangrijk voor Working Matters om ervoor te kunnen zorgen dat de inhoud op de website voor bezoekers relevant blijft.
Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat de cookies die via Google Analytics worden geplaatst slechts geringe gevolgen hebben voor uw privacy. Dit houdt in dat wij en/of het
automatiseringsbedrijf:

• een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met Google;
• ervoor hebben gekozen om Google niet uw volledige IP-adres te laten verwerken;
• Google niet toestaan om uw gegevens te delen met derde partijen;
• geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies